Moving lines…

May 3, 2014 Leave a comment

கன்றின் குரலும் கன்னித் தமிழும் சொல்லும் வார்த்தை அம்மா அம்மா
கருணை தேடி அலையும் உயிர்கள் உருகும் வார்த்தை அம்மா அம்மா
எந்த மனதில் பாசம் உண்டோ அந்த மனமே அம்மா அம்மா

பூவும் பொன்னும் பொருந்தி வாழும் மழலை கேட்டேன் தந்தானவன்
நாளை உலகில் நீயும் நானும் வாழும் வழிகள் செய்வானவன்

Why doesn’t anyone write songs like these nowadays?

Almost (this being the key word) every damn movie nowadays is about some stupid love story, with some horrible, beaten path sequences, acrobatic fight sequences… can live with all that… but the songs…my god, the songs are murder! Most of them are absolutely crass, filthy and puke worthy.

Q? What Q?

May 3, 2014 Leave a comment

How many of you actually ‘fall in line’ when you have to? No, really… do you actually make a conscious effort to get in a Q and also ensure that others do the same? This phenomenon has been written to death all over the net, even getting branded as an Indian attitude problem. What a shame!

I absolutely hate it when people jump the line… and more so when they display an attitude of “its beneath me to stand in line”. But the worst of the lot are those who react as if they have heard a ‘asariri’ (disembodied, ethereal) voice when I berate them politely. They look in all directions (as if I was speaking to someone else) and make one more push towards getting further up in the line.

It pains me to see even (modern!) mothers encouraging their kids to “not stand there simply looking and barge in front to get the bill done fast”. I have lost count on the number of occasions when I gently chided kids to get back in line at the local supermarket only to get glared at by the ‘protective’ parent! I have been yelled at by line jumpers who claim ‘I was already at the counter before you… had to go back and get some additional stuff”, and my response was “you might have stood here yesterday or day before… but the line is for today”.

If the people’s attitude (culture, bringing up, whatever) is to be blamed, it also has to be shared by the commercial establishments and the counter in-charges. Lack of common sense rules related to crowd control is the core issue. “Saar, oru item thaane, parava illai”… (Sir, only one item no… its ok)… this is a statement I keep hearing so many times. The number of occasions I have been ‘side stepped’ by a counter employee in favor of another person lunging in with a single item to bill are far too many and every single time I have made it a point to give them as much as an earful possible in 10 seconds.

You don’t have to be as ‘stuck up’ as me… but please… next time, make sure you fall in line and speak up when someone doesn’t do so.

(partially inspired by the video of Mr. Chiranjeevi scolded by a voter at the polling booth for cutting the line.)

All this brouhaha about Devyani Khobragade and Sangeeta Richard

December 20, 2013 Leave a comment

Devyani Khobragade Incident– Wikipedia link.

1) The key question is did Ms. Devyani knowingly and willingly make a second agreement signed with her domestic help fixing the salary for Rs. 30K per month only, when the original agreement shown for the visa purpose was based on the minimum wage as per US law – If the second agreement is real and verified, then the US government is fully justified in taking legal action against Ms. Devyani.

2) Was the US Justice Department correct in the way it handled the case? I don’t care. I can hazard a guess that there are too many people that get arrested visa fraud or perjury… Ms. Devyani did not have diplomatic immunity at the time of the arrest, so I don’t see how the arrest was executed to be a problem.

3) This whole noise of diplomatic row drowns another key player in this mess… the domestic help, Ms. Sangeeta Richard. Looks like she just got greedy and wanted to work outside of her stipulated job on off days. And she wanted to get a change of passport, visa to settle in USA. For this it seems like she resorted to harassment, blackmailing or whatever. If this is proven true, then she deserves to be punished by USA law (and Indian law) too. No wonder USA does not have visa free travel for Indians… will never happen, I guess. But I also am wondering how an injuntion and arrest warrant from an Indian court on an Indian citizen, conveyed through the consular channels were ignored by US officials.

Agreed that the USA government is surely not “balanced” in handling such cases with other country consular officials (Russia or Pakistan, as in recent times), or for its own hurried evac of accused personnel from its consular offices on claims of diplomatic immunity… but that is no reason for India to demand that the charges be dropped. In my opinion, the reaction from the Indian government is downright childish… and moving Ms. Devyani to the UN mission post haste is now making it look even more foolish. The most funniest reaction of all came from Mayawati madam, who said “I know I should not bring caste into this but the overall conduct with this girl was inappropriate. The central government reacted late because she was a Dalit”. She just couldn’t resist playing the dalit card.

People like both the “now-diplomat level” Ms. Devyani and the domestic help level Sangeeta (and the idiots who rioted in Singapore) are few examples as to why opinion about Indians is not too great in foreign lands. I have seen too many incidents that reinforce this thought… that we Indians are given a bit too much to a sense of entitlement, ‘above the law’ attitude and not being too concerned about ethics if things can get in their favor or can be hidden from public view, in general.

Respectful slaughter

August 7, 2013 Leave a comment

From an article on NDTV.com about some family raising piglets for food… am not linking here.

“They’re slaughtered locally, at a small abattoir that treats them with respect.”

“We do kill and eat them… but, oh we treated them with respect!”. Hopefully, the piglets thanked these folks for the respect given before joyfully allowing their heads to fall from their necks.

Makes no sense.

I think if someone wants to eat meat, they should do the killing themselves.

Categories: General Tags: ,

Head transplants?

July 3, 2013 Leave a comment
Categories: General Tags: , ,

It is really hard…

May 3, 2013 Leave a comment

… to not lose my temper while driving these days. Really, really hard. The roads seemed to be filled with arrogant, self important asses more and more as everyday goes by.

Categories: General

Strength for life doesn’t lie in appearance…you can live a good life without looking perfect

May 3, 2013 Leave a comment
Categories: General
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.